Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska opracowuje plany ochrony dla Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego Parku Krajobrazowego

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, działając na zlecenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych przystąpiła do opracowywania 3 planów ochrony dla Parków Krajobrazowych: Kozienickiego, Brudzeńskiego i Chojnowskiego.

Obowiązek przygotowania Planu ochrony wynika z zapisów art. 18 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880), a jego zakres i sposób opracowania określają art. 20 ust. 4 Ustawy oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. 2005 Nr 94 poz. 794). Organem sporządzającym Plany ochrony dla w.w. parków krajobrazowych  jest Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, a wykonawcą jest Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Na ich przygotowanie przewidziano czas do maja 2019 r. Zatwierdzenie Planu ochrony następuje w drodze uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z zapisami art. 19 ust. 1a Ustawy o ochronie przyrody, sporządzający projekt planu ochrony, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym procesie, na zasadach i w trybie określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227). Wszystkie osoby oraz podmioty zainteresowane realizacją Planu ochrony będą mogły zapoznawać się z wynikami prac na niniejszej stronie internetowej, a także składać uwagi, wnioski oraz zapytania, które należy kierować za pośrednictwem Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock, osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@parkiotwock.pl

 

W ramach prac nad planami ochrony odbyły się już pierwsze spotkania dla interesariuszy, czyli przedstawicieli jednostek samorządowych, Lasów Państwowych, służb ochrony zabytków i ochrony środowiska, organizacji pozarządowych oraz innych, działających w obrębie lub otoczeniu omawianych trzech parków krajobrazowych. Poświęcone one były omówieniu ram prawnych sporządzania tego rodzaju dokumentów oraz założeń realizacyjnych projektu.

Spotkanie dotyczące:

  • Kozienickiego Parku Krajobrazowego odbyło się w Pionkach 29 maja 2017 r.,
  • Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego odbyło się w Murzynowie 12 czerwca 2017 r.,
  • Chojnowskiego Parku Krajobrazowego odbyło się w Pilawie 13 czerwca 2017 r.,

Zainteresowani mogą zapoznać się z prezentacjami wykorzystywanymi w trakcie spotkań (poniżej prezentacja dla Kozienickiego PK – analogiczne prezentacje zostały przygotowane dla dwóch pozostałych parków):

Okres od wiosny do jesieni 2017 r. poświęcony był wykonaniu prac inwentaryzacyjnych i przygotowaniu wstępnej wersji diagnozy stanu. Wyniki prac przedstawione zostały w postaci zestawu sześciu operatów szczegółowych:

  • Operatu ochrony zasobów abiotycznych i gleb,
  • Operatu ochrony szaty roślinnej i grzybów,
  • Operatu ochrony zwierząt,
  • Operatu ochrony walorów krajobrazowych i kulturowych,
  • Operatu zagospodarowania przestrzennego,
  • Operatu kształtowania funkcji turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych.

Podsumowanie prac diagnostycznych zaprezentowano (prezentacje poniżej) podczas drugiej serii spotkań, które odbyły się:

Rok 2018 przewidziany jest na opracowanie strategii ochrony poszczególnych parków. Trzecia seria spotkań planowana jest jesienią 2018 r., a czwarta na zakończenie projektu wiosną roku 2019.