Współpraca krajowa

Nawiązywanie kontaktów, mających na celu doprowadzenie do realizacji projektów i programów istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, było, jednym z najważniejszych, rutynowych działań Zarządu NFOŚ. W ramach bieżących czynności, Fundacja poszukiwała partnerów, którzy:

 • zainteresowani byli finansowaniem określonych przedsięwzięć ekologicznych,
 • potrzebowali wsparcia organizacyjnego, technicznego lub merytorycznego w realizacji własnych projektów oraz programów,
 • potrzebowali wykonania konkretnych przedsięwzięć ekologicznych,
 • byli zainteresowani wspólną realizacją projektów i programów ekologicznych,
 • dysponowali rozwiązaniami, we wdrażaniu których zainteresowana była Fundacja.

Kontakty z potencjalnymi partnerami nawiązywane były w trakcie spotkań, konferencji, seminariów, w których uczestniczyli przedstawiciele Fundacji, jak również podczas zaplanowanych wizyt w instytucjach i organizacjach, działających w sferze ochrony środowiska.

Szczególnie dużo wysiłku poświęcono na nawiązanie lub kontynuowanie efektywnej współpracy, między innymi z:

 • samorządami lokalnymi (w tym z urzędami marszałkowskimi oraz z urzędami gmin zainteresowanymi realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska),
 • administracją rządową wszystkich szczebli (w tym: z Ministerstwem Środowiska, Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska, wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska),
 • wyższymi uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi (w tym m.in. z Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Instytutem Badawczym Leśnictwa, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytutem Ochrony Przyrody PAN),
 • parkami narodowymi i krajobrazowymi (w tym: ze wszystkimi parkami narodowymi oraz z kilkudziesięcioma parkami krajobrazowymi),
 • instytucjami finansowymi zainteresowanymi działaniami na rzecz ochrony środowiska (w tym: z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz do roku 2011 z Fundacją EkoFundusz),
 • organizacjami społecznymi działającymi na rzecz poprawy stanu środowiska w Polsce.