Rada Fundatorów

Od roku 1988 do chwili obecnej w pracach Rady Fundatorów uczestniczyły 34 osoby – przedstawiciele świata nauki, organizacji społecznych i gospodarczych. Funkcję przewodniczącego Rady pełnili: prof. dr Jerzy Kołodziejski w okresie 20.12.1988 r. – 27.06.2001 r. i prof. dr Andrzej Richling (Przewodniczący) od 19.12.2001 r. do chwili obecnej. Wszyscy członkowie Rady Fundatorów wykazali się niezwykłą aktywnością. Należy przypomnieć, że byli wśród nich: prof. dr Roman Andrzejewski, prof. dr Jan Kostrzewski prof. dr Stefan Kozłowski, prof. dr Marek Roman, prof. dr Kazimierz Secomski, prof. dr Jerzy Sommer, prof. dr Henryk Zimny, Kazimierz Chłopecki, Ryszard Dzialuk, ks. Henryk Ostach, Ryszard Ścigała oraz Jerzy Zembrzuski.

Aktualnie Rada Fundatorów działa w składzie:

prof. dr hab. Andrzej Richling (Przewodniczący), Andrzej Gordon, prof. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz, dr Witold Lenart, dr Maciej Olejniczak, Zdzisław Szkiruć, prof. dr hab. Barbara Szulczewska, dr Rajmund Wiśniewski, dr Dariusz Woronko.

Rada Fundatorów sprawując bieżącą pieczę nad działalnością Zarządu i całej Fundacji swoją funkcję realizuje poprzez opiniowanie i ocenę wszystkich istotnych spraw którymi zajmuje się Fundacja. Za kierowanie Radą Fundatorów odpowiada jej Przewodniczący. Ma on znaczący wpływ na atmosferę pracy Rady, ustala porządek obrad i zapewnia aktywne uczestnictwo wszystkich członków w działalności Rady. Zgodnie ze statutem Fundacji do zakresu działania Rady Fundatorów należy w szczególności:

  • ocena i przyjmowanie wieloletnich programów i rocznych planów działania Fundacji,
  • analiza i przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności społeczno-gospodarczej i finansowej Fundacji,
  • uchwalanie Regulaminu Rady Fundatorów,
  • zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Fundacji,
  • ustalanie wysokości wynagrodzenia dla prezesa Zarządu Fundacji oraz, na wniosek prezesa, dla jego zastępców i członków Zarządu,
  • dokonywanie zmian i uzupełnień w składzie Zarządu i Rady.