Ekologiczne Biuro Konsultacyjne (Biuro Zarządu NFOŚ)

Ekologiczne Biuro Konsultacyjne funkcjonuje w ramach biur Zarządu NFOŚ i zlokalizowane jest w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka. Biuro prowadzi aktualnie działalność wyłącznie w sferze statutowej i odpowiedzialne jest za udzielanie zainteresowanym osobom i jednostkom konsultacji dotyczących w szczególności:

  • interpretacji przepisów prawa ochrony środowiska,
  • problemów ekonomicznych, zwłaszcza związanych z finansowaniem inwestycji proekologicznych,
  • programowania i planowania działań na rzecz ochrony środowiska,
  • organizacji i kompetencji służb ochrony środowiska,
  • sposobów interweniowania i dochodzenia roszczeń z tytułu naruszania stanu środowiska i szkód w środowisku.