Oferta

Ochrona przyrody

Problematyka ochrony różnorodności biologicznej i jej zrównoważonego użytkowania jest od kilku lat wiodącą sferą działalności Fundacji. Dysponując w tym zakresie dużym dorobkiem merytorycznym, doświadczoną kadrą oraz współpracując z wysokiej klasy ekspertami, NFOŚ wyspecjalizowała się w realizacji różnorodnych opracowań przyrodniczych, zarówno o zasięgu ogólnokrajowym, jak i ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów lokalnych. Potencjał wykonawczy Fundacji umożliwia między innymi realizację następujących projektów i programów:

 • strategie ochrony różnorodności biologicznej i jej wybranych elementów,
 • plany ochrony obszarów chronionych,
 • waloryzacje obszarów przyrodniczo cennych,
 • inwentaryzacje różnorodności biologicznej,
 • programy ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem,
 • programy renaturyzacji zdegradowanych ekosystemów,
 • dokumentacje nowotworzonych obszarów chronionych,
 • programy zwiększania lesistości,
 • raporty nt. stanu i zagrożeń różnorodności biologicznej,
 • projekty poprawy bilansu wodnego na obszarach o dużych walorach przyrodniczych,
 • programy monitoringu wybranych elementów różnorodności biologicznej,
 • raporty z realizacji zobowiązań międzynarodowych Polski w zakresie ochrony przyrody,
 • projekty przepisów prawa ochrony przyrody,
 • projekty wzmacniania systemu zarządzania ochroną przyrody.

Niezależnie od podejmowania w/w działań Fundacja dużą wagę przywiązuje do popularyzowania w społeczeństwie problematyki przyrodniczej. Służą temu, zarówno rozwijana działalność wydawnicza, jak również podejmowane przez NFOŚ inicjatywy edukacyjne.

Rozwój regionalny

Fundacja przywiązuje duże znaczenie do wspierania rozwoju regionalnego. Służy temu szeroka współpraca z samorządami, zarówno szczebla wojewódzkiego, powiatowego, jak i gminnego.

Na potrzeby jednostek samorządowych NFOŚ realizuje różnego rodzaju projekty i programy ukierunkowane głównie na wzmacnianie działań społeczności lokalnych w sferze ochrony środowiska, bądź też dotyczących praktycznego wdrażania w życie zasad gospodarowania opartych na idei zrównoważonego rozwoju. Prezentują one najczęściej nowatorskie, ale jednocześnie i pragmatyczne, podejście do przedstawianej problematyki, wzbudzając tym samym znaczące zainteresowanie władz samorządowych. Do tego rodzaju prac między innymi należą:

 • programy rozwoju zrównoważonego,
 • opracowania fizjograficzne,
 • inwentaryzacje przyrodnicze,
 • programy ochrony środowiska,
 • plany gospodarki odpadami,
 • programy gospodarki wodno-ściekowej,
 • programy zalesień,
 • studia uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego,
 • plany przestrzennego zagospodarowania,
 • dokumentacje obszarów i obiektów chronionych.

Ważną sferą działalności Fundacji jest również świadczenie na rzecz samorządów usług doradczych i eksperckich, tworzących podstawę merytoryczną efektywnego rozwiązywania zaistniałych problemów ekologicznych.

Edukacja ekologiczna

Podnoszenie wiedzy i świadomości ekologicznej społeczeństwa jest w jednym z podstawowych celów statutowych Fundacji.

Działania w tej sferze, rozwijane przy zastosowaniu różnorodnych form edukacyjnych i organizacyjnych ukierunkowane są w pierwszym rzędzie na wzbogacenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, młodzieży szkolnej, przedstawicieli organizacji społecznych, samorządów lokalnych oraz służb ochrony środowiska.

Wykorzystując kilkunastoletnie doświadczenia oraz mając do dyspozycji wysoko wykwalifikowaną grupę specjalistów Fundacja organizuje i przeprowadza m.in.

 • warsztaty dla przedstawicieli samorządów nt. przepisów prawa ochrony środowiska,
 • seminaria dla służb komunalnych nt. nowoczesnych technik oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami,
 • seminaria dla przedstawicieli samorządów i organizacji społecznych nt. planowania i programowania w ochronie środowiska,
 • specjalistyczne konferencje dla służb ochrony środowiska nt. efektywnych sposobów zarządzania przyrodą,
 • szkolenia dla przedstawicieli organizacji społecznych nt. źródeł finansowania projektów i programów ekologicznych,
 • warsztaty dla nauczycieli nt. nowoczesnych metod przekazu wiedzy o środowisku przyrodniczym.

Szczególne znaczenie dla stymulowania aktywności młodzieży szkolnej na rzecz ochrony środowiska maja uruchamiane przez Fundacje programy edukacyjne, w trakcie których uczniowie wykonują badania stanu poszczególnych komponentów środowiska uczą się przygotowywania stosownych ocen i formułowania wynikających z nich wniosków.

Wyspecjalizowaną w tego rodzaju działalności jednostką Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska jest Centrum UNEP/GRID Warszawa, ale aktywność w tej sferze wykazują także wszystkie pozostałe jednostki Fundacji.

Doradztwo

Ważną sferą działania NFOŚ jest udzielanie konsultacji w sprawach związanych z problematyką ochrony środowiska. Wszyscy, którzy zwracają się do Fundacji o poradę mogą liczyć na pomoc ze strony doświadczonej etatowej kadry, bądź też skorzystać z pomocy stale współpracujących z Fundacją wysokiej klasy ekspertów reprezentujących różnorodne specjalności zawodowe.

W przypadku spraw o charakterze interwencyjnym Fundacja wskazuje zainteresowanym niezbędną do przeprowadzenia drogę postępowania, jak również udziela pomocy w formułowaniu stosownych dokumentów formalnych.

Udzielane konsultacje obejmują wszystkie najbardziej istotne sfery problemowe odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do ochrony środowiska i w szczególności dotyczą:

 • interpretacji przepisów prawa ochrony środowiska,
 • źródeł inwestycji proekologicznych,
 • wypełniania wymogów proceduralnych, merytorycznych, technicznych i organizacyjnych uzyskiwania wsparcia finansowego z funduszy celowych,
 • zakresu kompetencji służb ochrony środowiska,
 • programowania i planowania działań na rzecz ochrony środowiska,
 • rozwijanie edukacji ekologicznej społeczeństwa,
 • stymulowanie działalności ekologicznych organizacji społecznych,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu powstałych szkód w środowisku.

Zapytanie i prośby o pomoc w rozwiązywaniu zaistniałych problemów można zgłaszać do Fundacji telefonicznie, listownie i drogą internetową, bądź też poprzez bezpośredni i osobisty kontakt z Zarządem NFOŚ.