Zakład Technicznych Usług Komunalnych NFOŚ w Szczecinie

Zakład Technicznych Usług Komunalnych NFOŚ funkcjonuje jako samodzielny, samobilansujący się zakład NFOŚ. Jego siedziba mieści się w Szczecinie ul. Kaszubska 59/6. ZTUK prowadzi działalność zarówno w sferze statutowej jak i w formie działalności gospodarczej i odpowiedzialny jest za realizację między innymi następujących zadań:

  • opracowywanie dokumentacji technicznych oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, składowisk odpadów;
  • dokonywanie rozruchów oczyszczalni ścieków i innych obiektów i urządzeń komunalnych;
  • prowadzenie nadzorów inwestycyjnych;
  • opracowywanie raportów oddziaływania na środowisko;
  • opracowywanie programów gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami dla gmin i powiatów;
  • opracowywanie ekspertyz z zakresu gospodarki komunalnej.

Więcej szczegółów na temat działalności Zakładu Technicznych Usług Komunalnych NFOŚ w Szczecinie.