Zarząd Fundacji

W myśl zapisów Statutu przyjętego 20 grudnia 1988 roku przez wszystkich sygnatariuszy aktu założycielskiego organami Fundacji są: Zarząd oraz Rada Fundatorów.

Pierwszym Prezesem Zarządu Fundacji został Andrzej Walewski, który we wrześniu 1989 roku złożył rezygnację i objął stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Zastąpił go dr Wojciech Nowicki, który pełni obowiązki Prezesa do dnia dzisiejszego (jesień 2019 roku). W ciągu trzydziestu lat istnienia Fundacji w Zarządzie pracowało wielu wysokiej klasy specjalistów zajmujących się problematyką ekologiczną (Tomasz Podgajniak, Barbara Lewickia – Kłoszewska, Mieczysław Metler, Andrzej Mikołajczyk, Adam Lackowski i inni).

Aktualnie Zarząd NFOŚ działa w składzie:

Wojciech Nowicki (Prezes Zarządu), Andrzej Weigle (Wiceprezes Zarządu), Maria Andrzejewska, Alicja Kiczyńska oraz Krzysztof Wolfram.

Zarząd kieruje działalnością statutową i gospodarczą Fundacji i odpowiada za jej wyniki, a w szczególności planuje, organizuje i nadzoruje pod względem merytorycznym jej prace, wykazuje inicjatywę w sprawie rozwoju określonych kierunków działalności Fundacji, dba o utrzymywanie i pozyskiwanie kontaktów z zewnętrznymi współpracownikami i potencjalnymi partnerami. Ponadto w ramach bieżącej działalności reprezentuje Fundację na zewnątrz, podejmuje decyzje w sprawach organizacji wewnętrznej Fundacji, tworzy i likwiduje wewnętrzne jednostki organizacyjne, takie jak zakłady, biura, ośrodki, pracownie oraz zakłady gospodarcze, powołuje i odwołuje ich kierowników oraz określa regulaminy organizacyjne oraz cele i zasady działalności tych jednostek.

Szczegółowe zasady działania Zarządu określone zostały w Regulaminie Zarządu zatwierdzonego przez Radę Fundatorów.