Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID Warszawa

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa funkcjonuje jako wydzielony, samobilansujący się zakład NFOŚ. Jego siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Sobieszyńskiej 8. Centrum prowadzi działalność zarówno w sferze statutowej jak i w ramach działalności gospodarczej i odpowiedzialne jest za realizację między innymi następujących zadań:

  • projektowanie i tworzenie baz danych przestrzennych,
  • wykonywanie analiz przestrzennych z zastosowaniem technik i narzędzi GIS w ramach kompleksowych badań środowiska,
  • gromadzenie i analiza danych o środowisku – opracowywanie raportów,
  • opracowywanie interaktywnych form wizualizacji i udostępniania danych przestrzennych – kartografia tematyczna,
  • tworzenie aplikacji internetowych i multimedialnych,
  • rozwijanie działalności edukacyjnej z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

Więcej szczegółów na temat działalności Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa.