Doradztwo

Ważną sferą działania NFOŚ jest udzielanie konsultacji w sprawach związanych z problematyką ochrony środowiska. Wszyscy, którzy zwracają się do Fundacji o poradę mogą liczyć na pomoc ze strony doświadczonej etatowej kadry, bądź też skorzystać z pomocy stale współpracujących z Fundacją wysokiej klasy ekspertów reprezentujących różnorodne specjalności zawodowe.

W przypadku spraw o charakterze interwencyjnym Fundacja wskazuje zainteresowanym niezbędną do przeprowadzenia drogę postępowania, jak również udziela pomocy w formułowaniu stosownych dokumentów formalnych.

Udzielane konsultacje obejmują wszystkie najbardziej istotne sfery problemowe odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do ochrony środowiska i w szczególności dotyczą:

  • interpretacji przepisów prawa ochrony środowiska,
  • źródeł inwestycji proekologicznych,
  • wypełniania wymogów proceduralnych, merytorycznych, technicznych i organizacyjnych uzyskiwania wsparcia finansowego z funduszy celowych,
  • zakresu kompetencji służb ochrony środowiska,
  • programowania i planowania działań na rzecz ochrony środowiska,
  • rozwijanie edukacji ekologicznej społeczeństwa,
  • stymulowanie działalności ekologicznych organizacji społecznych,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu powstałych szkód w środowisku.

Zapytanie i prośby o pomoc w rozwiązywaniu zaistniałych problemów można zgłaszać do Fundacji telefonicznie, listownie i drogą internetową, bądź też poprzez bezpośredni i osobisty kontakt z Zarządem NFOŚ.