Biuro Ekspertyz i Studiów Przyrodniczych (Biuro Zarządu NFOŚ)

Biuro Ekspertyz i Studiów Przyrodniczych funkcjonuje w ramach struktury biur Zarządu NFOŚ i jest zlokalizowane w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 13. Biuro prowadzi działalność zarówno w sferze statutowej jak i gospodarczej i jest odpowiedzialne jest za realizację między innymi następujących zadań:

  • opracowywanie strategii oraz programów ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej,
  • opracowywanie planów ochrony parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, oraz planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000,
  • przeprowadzanie inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych i gatunków,
  • monitorowanie stanu wybranych elementów środowiska przyrodniczego,
  • opracowywanie raportów oddziaływania na środowisko,
  • przygotowywanie raportów nt. stanu zachowania i ochrony różnorodności biologicznej,
  • opracowywanie ekspertyz i dokumentacji przyrodniczych.