Polityka prywatności Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska (RODO)

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Uprzejmie informujemy, że Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska jest w posiadaniu bazy danych zawierającej dane osobowe dotychczasowych współpracowników Fundacji. Jednocześnie podkreślamy, że dane te są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby związane z wypełnianiem przepisów podatkowych i innych wymogów prawa, kontaktów z bankami, uczestnictwem Fundacji w postępowaniach przetargowych oraz realizacją poszczególnych projektów, w których biorą lub brali udział nasi współpracownicy oraz korespondencją z nimi.

W związku z powyższym, pragniemy przedstawić Państwu niezbędne informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych:

Zgoda

Informujemy, iż w ramach udostępnianych serwisów przetwarzać będziemy jako administrator Państwa dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes.

Zgoda, która jest dobrowolna, jest niezbędna, aby przeglądać zasoby Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. Jeśli nie zgadzacie się Państwo na stosowane technologie prosimy o zamknięcie strony i usunięcie plików cookie ze swojego urządzenia.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, ul. Erazma Ciołka 13; 01-445 Warszawa. Z administratorem można kontaktować się za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną pod adresem: zarzad@nfos.org.pl.

Podstawa i cel przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jak również w celu realizacji zawartej umowy współpracy, co ma odzwierciedlenie w art. 6 ust. 1 lit. b. lub wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a.

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu wypełnieniu przepisów podatkowych i innych wymogów prawa, jak również w celu realizacji zawartych umów oraz pozyskania nowych zleceń realizowanych we współpracy z Państwem.

Czas przetwarzania danych osobowych

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Nigdy nie będziemy przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z podstaw prawnych. Państwa dane zawsze będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Państwa uprawnienia

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,

c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, o ile jest to zgodne z odrębnymi przepisami prawa,

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

e) wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych,

f) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Ponadto informujemy, że w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszelkie informacje stanowiące dane osobowe są traktowane poufnie i są chronione przed nieuprawnionym ujawnieniem ich osobom trzecim.

Przekazywanie i profilowanie danych

Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile:

  • są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami,
  • realizują obowiązek prawny ciążący na Administratorze danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska.

Przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Dane zbierane przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska nie są i nie będą poddawane profilowaniu.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu Polityki prywatności i jej każdorazowej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne z uwagi na zmianę przepisów prawa, orzecznictwo sądów i organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu, której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w przypadkach zmiany celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.