RODO

KOMUNIKAT W SPRAWIE RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Uprzejmie informujemy, że Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska jest w posiadaniu bazy danych zawierającej dane osobowe dotychczasowych współpracowników Fundacji. Jednocześnie podkreślamy, że dane te są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby związane z wypełnianiem przepisów podatkowych i innych wymogów prawa, kontaktów z bankami, uczestnictwem Fundacji w postępowaniach przetargowych oraz realizacją poszczególnych projektów, w których biorą lub brali udział nasi współpracownicy oraz korespondencją z nimi.

W związku z powyższym, pragniemy przedstawić Państwu niezbędne informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, ul. Erazma Ciołka 13; 01-445 Warszawa. Z administratorem można kontaktować się za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną pod adresem: zarzad@nfos.org.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jak również w celu realizacji zawartej umowy współpracy, co ma odzwierciedlenie w art. 6 ust. 1 lit. b. lub wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a.

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu wypełnieniu przepisów podatkowych i innych wymogów prawa, jak również w celu realizacji zawartych umów oraz pozyskania nowych zleceń realizowanych we współpracy z Państwem.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa, niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

b) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, o ile jest to zgodne z odrębnymi przepisami prawa,

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

d) wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych,

e) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,

f) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Ponadto informujemy, że w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszelkie informacje stanowiące dane osobowe są traktowane poufnie i są chronione przed nieuprawnionym ujawnieniem ich osobom trzecim.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Niniejsza informacja nie zmienia warunków ewentualnej umowy łączącej strony, ma charakter informacyjny i nie wymaga odpowiedzi.

W imieniu Zarządu Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska

dr Wojciech Nowicki – Prezes Zarządu