Lista projektów

TYTUŁ NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO DATA ZAWARCIA UMOWY DATA PROTOKOŁU KOŃCOWEGO
Część raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji polegającej na budowie osiedla mieszkaniowego „Wisłok” przy ul. Siemieńskiego w Rzeszowie, na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w zakresie aspektów przyrodniczych ERM Polska Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 5, 03-461 Warszawa 27-01-2009 10-06-2009
Inwentaryzacja fauny i szaty roślinnej na trasie planowanej przebudowy drogi krajowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – węzeł Wrocław (A1) Mosty Katowice sp. z o.o., ul. Rolna 12, 40-555 Katowice 05-03-2009 16-11-2009
Inwentaryzacji fauny i szaty roślinnej Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Noteci” w granicach gminy Margonin Gmina Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin 09-03-2009 08-10-2009
Projekt planu ochrony dla obszaru Parku Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy” oraz Parku Krajobrazowego Gór Sowich Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Puszczykowska 10, 50-559 Wrocław 18-03-2009 29-10-2010
Uproszczona inwentaryzacja przyrodnicza na trasie nowoprojektowanej drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork-obwodnica Trójmiasta Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk-Oliwa 20-03-2009 24-11-2009
Inwentaryzacja ornitologiczna projektowanego obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: Góry Izerskie i Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 18-05-2009 28-10-2009
Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 01-07-2009 31-12-2011
Analiza prawna projektu planu ochrony dla Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Lasy Iławskie” (PLB280005) Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, 14-233 Jerzwałd 62 17-07-2009 24-07-2009
Projekt planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek 24-07-2009 23-11-2010
Opracowanie ekspertyzy w zakresie oddziaływania autostrady A-2 na obszar Natura 2000 „Nietoperek” na odcinku Świecko – Trzciel (km 1+995 – km 92+533) w województwie lubuskim Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra 11-02-2010 23-12-2010
Uzupełnienie inwentaryzacji przyrodniczej terenów przyległych do wybranego wariantu („Podstawowy+Rakowiska+Południowy” z wariantem „Dworek” i „Ryki”) nowoprojektowanej drogi ekspresowej S7 odcinek Koszwały-Kazimierzowo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk-Oliwa 15-02-2010 02-08-2010
Wykonanie ekspertyzy w zakresie oddziaływania planowanej do budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Gorzów Wlkp. – Nowa Sól na gatunki nietoperzy stanowiące przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 PLH080003 „Nietoperek”, PLH080041 „Skwierzyna”, PLH080043 „Sulechów” Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra 26-02-2010 17-12-2010
Przeprowadzenie monitoringu występowania i migracji płazów w ciągu autostrady A-4 na odcinku Zgorzelec (km 0+000,00) – Krzyżowa (km 51+400,00) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Odział we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław 23-03-2010 17-12-2010
Wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej dla PLB320019 Ostoja Drawska Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 29-03-2010 15-11-2010
Inwentaryzacja przyrodnicza na fragmentach drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek Arcadis Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa 31-03-2010 21-12-2010
Inwentaryzacja przyrodnicza na odcinku projektowanej obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 od węzła Ostróda-Zachód do węzła Stare Jabłonki Arcadis Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa 31-03-2010 21-12-2010
Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie lotniska Szczytno – Szymany ERM Polska Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 5, 03-461 Warszawa 12-04-2010 25-10-2010
Plan ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego – aktualizacja istniejącego projektu Planu Ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego (z 2007 roku) i dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych Welski Park Krajobrazowy, Jeleń 84, 13-230 Lidzbark 07-06-2010 15-12-2010
Monitoring siedliska 3260 – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników w rzekach Czerna Wielka i Kwisa w ciągu autostrady A-4 Zgorzelec (km 0+000,00) – Krzyżowa (km 51+400,00) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Odział we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław 10-06-2010 17-12-2010
Projekt raportu oceny oddziaływania na środowisko łącznie z inwentaryzacją przyrodniczą dla budowy połączenia 400kV Ełk – granica RP wraz z rozbudową stacji Ełk LitPol Link Sp. z o.o., ul. Wojciecha Górskiego 9, 00-033 Warszawa 25-06-2010 20-12-2013
Dostosowanie istniejącego planu ochrony Pszczewskiego Parku Krajobrazowego do aktualnych wymogów prawa, w tym przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. 01-09-2010 20-06-2011
Plan ochrony Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego – aktualizacja istniejącego projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego (z 2007 r.) i dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, 14-233 Jerzwałd 62 04-10-2010 07-12-2010
Wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej dla 2 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: PLB080002 Dolina Dolnej Noteci i PLB080001 Puszcza Barlinecka Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 11-10-2010 31-10-2011
Nadzor nad badaniem makrobezkręgowców bentosowych wraz z monitoringiem rzek nizinnych i udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 27-10-2010 11-09-2012
Wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej dla 2 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: PLB300006 Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem i PLB040004 Ostoja Nadgoplańska Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 17-11-2010 31-10-2011
Wykonanie dokumentacji projektów planów ochrony przyrody: Dąbrowa Radziejowska, Dąbrowy Seroczyńskie, Dolina Wkry, Baranie Góry Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa 19-11-2010 14-10-2011
Liczenie nietoperzy w rezerwacie przyrody „Nietoperek” oraz w obiektach wolnostojących na obszarze Natura 2000 PLH080003 „Nietoperek” w styczniu 2011 roku jak również przeprowadzenie monitoringu warunków mikroklimatycznych w rezerwacie przyrody „Nietoperek” obejmujący cały system podziemny Centralnego Odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego wraz z liczeniem nietoperzy w części podziemi wchodzących w skład całorocznych tras turystycznych w rezerwacie przyrody „Nietoperek” Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. 05-01-2011 13-12-2011
Dostosowanie projektu planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 PLH080003 „Nietoperek” do wytycznych zawartych w aktualnie obowiązującym akcie prawnym Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. 14-02-2011 28-04-2011
Prowadzenie nadzoru herpetologicznego w ramach realizacji ogrodzenia dla płazów w ciągu autostrady A4 na odcinku w okolicach Stawów Łagowskich (od km 3+350 do km 5+960) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Odział we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław 16-03-2011 13-05-2011
Opracowanie ekspertyzy w zakresie oddziaływania drogi ekspresowej S3 na odcinku Gorzów Wlkp. – Nowa Sól na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 PLH080003 „Nietoperek”, PLH080041 „Skwierzyna”, PLH080043 „Sulechów” oraz PLH080040 „Otyń” na terenie województwa lubuskiego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra 01-04-2011 13-09-2012
Opracowanie planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej Instytut Morski w Gdańsku, ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk 06-05-2011 15-12-2014
Inwentaryzacja przyrodnicza dla autostrady A1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice – Część III – odcinek projektowy nr 3 – węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła) Mosty Katowice sp. z o.o., ul. Rolna 12, 40-555 Katowice 03-06-2011 04-11-2011
Wykonanie projektów planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” (PLH200004) Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki 14-06-2011 21-11-2014
Przygotowanie dwóch projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy (PLH200008) i OSO Ostoja Biebrzańska (PLB200006), włącznie z przeprowadzeniem inwentaryzacji przedmiotów ochrony Biebrzański Park Narodowy, Osowiec Twierdza 8, 19-110 Goniądz 14-06-2011 29-01-2015
Wytyczne do metodyki prowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej dla obiektu elektrowni jądrowej (Zadanie 1), Szczególowe metodyki inwentaryzacji przyrodniczej dla 3 wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji wraz z przeprowadzeniem wstępnego rozpoznania przyrodniczego terenu (Zadanie 2) PGE EJ1 Sp. z .o.o, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa 12-08-2011 03-10-2011
Opracowanie planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zalewu Wiślanego w zakresie koordynacji prac specjalisty ds. leśnych oraz inwentaryzacji i opracowania szaty roślinnej (ocena stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych, sposoby ochrony i kształtowania) Instytut Morski w Gdańsku, ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk 09-12-2011 03-06-2014
Liczenie nietoperzy w rezerwacie przyrody „Nietoperek” oraz w obiektach wolnostojących na obszarze Natura 2000 PLH080003 „Nietoperek” w styczniu 2012 roku jak również przeprowadzenie monitoringu warunków mikroklimatycznych w rezerwacie przyrody „Nietoperek” obejmujący cały system podziemny Centralnego Odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego wraz z liczeniem nietoperzy w części podziemi wchodzących w skład całorocznych tras turystycznych w rezerwacie przyrody „Nietoperek” Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. 10-01-2012 10-12-2012
Monitoring ornitologiczny złoża Koźmin Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów” S.A., Warenka 23, 62-700 Turek 05-03-2012 w realizacji
Inwentaryzacja ornitologiczna dla 2 obszarów OSO ptaków Natura 2000 Zalew Wiślany i Dolina Pasłęki Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 07-03-2012 22-10-2012
Inwentaryzacja ornitologiczna dla 2 obszarów OSO ptaków Natura 2000 Wielki Sandr Brdy i Dolina Dolnej Wisły Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 26-03-2012 22-10-2012
Projekty planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory bagienne i torfowiska Karaska PLH140046 (woj. mazowieckie) oraz Poligon Rembertów PLH140034 (woj. mazowieckie) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, ul. Ks. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz 23-04-2012 5-12-2012
Opracowanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Barlinecka PLB080001 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. 25-04-2012 30-11-2012
Inwentaryzacja przyrodnicza projektowanej drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. Woj. Mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Silejów (S12) – gr. Woj. Świętokrzyskiego Arcadis Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa 31-05-2012 24-09-2012
Inwentaryzacja bezkręgowców wzdłuż przebiegu analizowanych wariantów drogi S19 na odcinku od Kielanówki do Barwinka (warianty WB, WBalt, WA, WAalt i WBalt) Arcadis Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa 02-07-2012 14-01-2013
Plan Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000 „Sulechów” Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. 12-09-2012 30-11-2012
Opracowanie projektu planu ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000 w granicach Parku Poleski Park Narodowy; ul. Lubelska 3a; 22-234 Urszulin 05-10-2012 29-09-2014
Wykonanie projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i SOO Natura 2000 Łysogóry – współudział autorski Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej – Oddział Warszawa, Sękocin Stary, ul. Leśników 21; 05-090 Raszyn 19-10-2012 20-08-2014
Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Skwierzyna PLH080041 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. 26-11-2012 06-09-2013
Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Dobrosułowskie PLH080037 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. 26-11-2012 06-09-2013
Liczenie nietoperzy w rezerwacie przyrody „Nietoperek” Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. 07-01-2013 10-12-2013
Ekspertyza przyrodnicza ptaków na potrzeby projektu PZO dla obszaru Natura 2000 „Wielki Łęg Obrzański PLB30004” Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu 06-06-2013 23-12-2013
Opracowanie szczegółowych metod inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby raportu OOŚ dla EJ WorleyParsons Nuclear Services JSC 85/87 Todor Alexandrov blvd., 1303 Sofia, Bulgaria 01-08-2013 09-12-2013
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby raportu OOŚ dla EJ WorleyParsons Nuclear Services JSC 85/87 Todor Alexandrov blvd., 1303 Sofia, Bulgaria 05-09-2013 19-08-2015
Szkolenie dla pracowników RDOŚ w Warszawie z zakresu inwestycji liniowych w ocenie oddziaływania na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 04-11-2013 05-11-2013
Inwentaryzacja ornitologiczna OSO Dolina Samicy, Łęgi Odrzańskie, Dolina Baryczy, Góry Stołowe Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 24-02-2014 20-11-2014 (DS, ŁO, GS)
Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny dla inwestycji pod nazwą „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” (km 489+403 – 504+000) Mosty Katowice sp. z o.o., ul. Rolna 12, 40-555 Katowice 04-04-2014 02-01-2015
Wykonanie monitoringu realizacji i efektywności działań kompensacyjnych w ramach inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin-Gorzów Wlkp.” – 2 zadania Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Szczecinie 09-04-2015 02-12-2015
Wykonanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Otyń PLH080040 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. 27-04-2015 30-11-2015
Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby raportu OOŚ do wniosku o wydanie DUŚ dla budowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S6 na obwodnicy Słupska Mosty Katowice sp. z o.o., ul. Rolna 12, 40-555 Katowice 30-04-2015 22-03-2016
Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby raportu OOŚ do wniosku o wydanie DUŚ dla budowy obwodnicy Wodzisławia Mosty Katowice sp. z o.o., ul. Rolna 12, 40-555 Katowice 07-05-2015 06-06-2016
Opracowanie strategii rozwoju zrównoważonego gminy Kłodawa Gmina Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa 01-06-2015 20-05-2016
Wybrane elementy Programu Ochrony Przyrody Parku-Arboretum w Gołuchowie Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej – Oddział Poznań, ul. Gajowa 10, 60-815 Poznań 01-07-2015 21-12-2015
Analiza prawnych aspektów szacowania szkód łowieckich w wybranych krajach UE Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 04-09-2015 22-12-2015
Analiza prawnych aspektów dokarmiania zwierząt łownych w wybranych krajach UE Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 04-09-2015 22-12-2015
Prowadzenie bieżących konsultacji dotyczących realizacji pilotażowego wdrażania monitoringu gatunków i siedlisk morskich w latach 2015-2018 TAXUS SI Sp. z o.o., ul. Płomyka 56A, 02-491 Warszawa 15-12-2015 w realizacji
Inwentaryzacja bezkręgowców, ryb oraz ssaków (z wyłączeniem nietoperzy) – Aktualizacja opracowań projektowych dla zadania pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek Przybędza – Milówka (Obejście Węgierskiej Górki)” Mosty Katowice sp. z o.o., ul. Rolna 12, 40-555 Katowice 10-03-2016 w realizacji
Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby aktualizacji dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy Trasy „Krasińskiego” odc. Plac Wilsona do ul. Matki Teresy z Kalkuty wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym (etap I i II) Mosty Katowice sp. z o.o., ul. Rolna 12, 40-555 Katowice 01-04-2016 11-07-2016
Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy ulicy Nowej Świętokrzyskiej w Gdańsku Mosty Katowice sp. z o.o., ul. Rolna 12, 40-555 Katowice 01-04-2016 w realizacji
Przeprowadzenie badań środowiskowych wraz ze sporządzeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia obejmującego budowę na morzu bałtyckim farmy wiatrowej wraz z morską i lądową infrastrukturą przyłączeniową MEWO Sp. z o.o. ul. Gen. Józefa Hallera 140, 80-416 Gdańsk 05-04-2016 w realizacji
Wykonanie charakterystyki środowiska biotycznego ulicy Nowej Politechnicznej w Gdańsku Mosty Katowice sp. z o.o., ul. Rolna 12, 40-555 Katowice 01-07-2016 w realizacji