Inne projekty przyrodnicze

Obok wymienionych w osobnych zakładkach projektów związanych z planami ochrony dla obszarów chronionych, ocenami oddziaływania na środowisko oraz innymi badaniami przyrodniczymi, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska może także wykazać się doświadczeniami w innych sferach. Do najważniejszych projektów zrealizowanych w ostatnich latach należą:

 1. Analiza prawna projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Lasy Iławskie PLB280005 (2009 r.).
 2. Dostosowanie istniejącego planu ochrony Pszczewskiego Parku Krajobrazowego do aktualnych wymogów prawa, w tym przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (2011 r.).
 3. Dostosowanie projektu planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 PLH080003 Nietoperek do wytycznych zawartych w aktualnie obowiązującym akcie prawnym (2011 r.).
 4. Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych , czego jednym z efektów jest portal poświęcony parkom narodowym w Polsce: ParkiNarodowe.edu.pl (2011 r.).
 5. Wytyczne do metodyki prowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej dla obiektu elektrowni jądrowej (Zadanie 1), Szczegółowe metodyki inwentaryzacji przyrodniczej dla 3 wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji wraz z przeprowadzeniem wstępnego rozpoznania przyrodniczego terenu (Zadanie 2) (2011 r.).
 6. Opracowanie szczegółowych metod inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby raportu OOŚ dla EJ (2013 r.).
 7. Szkolenie dla pracowników RDOŚ w Warszawie z zakresu inwestycji liniowych w ocenie oddziaływania na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 (2013 r.).
 8. Opracowanie strategii rozwoju zrównoważonego gminy Kłodawa (2015 r.).
 9. Wybrane elementy Programu Ochrony Przyrody Parku-Arboretum w Gołuchowie (2015 r.).
 10. Analiza prawnych aspektów szacowania szkód łowieckich w wybranych krajach UE (2015 r.).
 11. Analiza prawnych aspektów dokarmiania zwierząt łownych w wybranych krajach UE (2015 r.).
 12. Audyt krajobrazowy Województwa Śląskiego (w trakcie realizacji).