Edukacja ekologiczna

Podnoszenie wiedzy i świadomości ekologicznej społeczeństwa jest w jednym z podstawowych celów statutowych Fundacji.

Działania w tej sferze, rozwijane przy zastosowaniu różnorodnych form edukacyjnych i organizacyjnych ukierunkowane są w pierwszym rzędzie na wzbogacenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, młodzieży szkolnej, przedstawicieli organizacji społecznych, samorządów lokalnych oraz służb ochrony środowiska.

Wykorzystując kilkunastoletnie doświadczenia oraz mając do dyspozycji wysoko wykwalifikowaną grupę specjalistów Fundacja organizuje i przeprowadza m.in.

  • warsztaty dla przedstawicieli samorządów nt. przepisów prawa ochrony środowiska,
  • seminaria dla służb komunalnych nt. nowoczesnych technik oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami,
  • seminaria dla przedstawicieli samorządów i organizacji społecznych nt. planowania i programowania w ochronie środowiska,
  • specjalistyczne konferencje dla służb ochrony środowiska nt. efektywnych sposobów zarządzania przyrodą,
  • szkolenia dla przedstawicieli organizacji społecznych nt. źródeł finansowania projektów i programów ekologicznych,
  • warsztaty dla nauczycieli nt. nowoczesnych metod przekazu wiedzy o środowisku przyrodniczym.

Szczególne znaczenie dla stymulowania aktywności młodzieży szkolnej na rzecz ochrony środowiska maja uruchamiane przez Fundacje programy edukacyjne, w trakcie których uczniowie wykonują badania stanu poszczególnych komponentów środowiska uczą się przygotowywania stosownych ocen i formułowania wynikających z nich wniosków.

Wyspecjalizowaną w tego rodzaju działalności jednostką Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska jest Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID Warszawa, ale aktywność w tej sferze wykazują także wszystkie pozostałe jednostki Fundacji.