Statut

Statut Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska

 

 

Stan środowiska przyrodniczego w Polsce i jego podstawowe znaczenie dla najbardziej żywotnych interesów naszego kraju wymagają zwiększenia aktywności społecznej na rzecz ochrony środowiska, a także nowych, skutecznych form działania w tym zakresie.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska powstaje z inicjatywy ekologicznych ruchów społecznych, jako praktyczny wyraz tej idei.

 

§ 1

Narodowa Fundacja Ochrony środowiska, zwana dalej Fundacją, zostaje ustanowiona przez osoby prawne i fizyczne, zwane dalej „fundatorami” i wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego Statutu, aktem notarialnym z dnia 20 grudnia 1988 r. sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie.

§ 2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. oraz niniejszego Statutu.

§ 3

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Dla właściwego zrealizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W Fundacji mogą być tworzone oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa, a także Fundacja może wchodzić w skład innych fundacji, spółek lub innych zrzeszeń.

§ 4

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 5

 1. O zgodności działania Fundacji z przepisami prawa, statutem oraz celem, w jakim została ustanowiona, orzeka sąd.
 2. Ministrem właściwym ze względu na zakres działania i cel Fundacji, w rozumieniu ustawy o fundacjach, jest Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Cele Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. Gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych z przeznaczeniem na organizowanie, finansowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska w Polsce.
 2. Tworzenie podstaw materialnych dla działalności Ekologicznego Ruchu Społecznego i praktycznej realizacji jego celów.
 3. Stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększania ich skuteczności.
 4. Tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska.
 5. Rozwój form swobodnego przepływu, między Polską i innymi krajami, idei, myśli naukowo-technicznej i innych wartości związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska.
 6. Propagowanie idei ochrony środowiska i uwzględniania praw ekologii w rozwoju kraju.
 7. Organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Wspomaganie finansowe działalności społecznej na rzecz ochrony środowiska i proekologicznych działań gospodarczych.
 3. Organizowanie i prowadzenie międzynarodowej wymiany doświadczeń i myśli naukowo-technicznej w dziedzinie ochrony środowiska, w tym wymiany stypendialnej.
 4. Promocję w kraju i poza jego granicami, polskiej myśli ekologicznej, wyników prac badawczych i rozwiązań technicznych w tej dziedzinie.
 5. Współpracę z instytucjami państwowymi i społecznymi oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą, działającymi na rzecz i w zakresie ochrony środowiska.
 6. Wykorzystywanie dla propagowania ochrony środowiska i ekorozwoju kraju środków masowego przekazu, organizacja nowych form popularyzacji tych idei (m.in. własna oficyna wydawnicza oraz Wszechnica Ekologiczna), a także ich rozwijanie w sztukach pięknych, literaturze i filmie.
 7. Pozyskiwanie dla idei ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska przyrodniczego środowisk zawodowych oraz młodzieży.
 8. Aktywizacja środowisk polonijnych w dziedzinie ochrony środowiska.

§ 8

Fundacja może ustanawiać fundusze nagród i stypendia.

Majątek Fundacji

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowią wkłady Fundatorów w wysokości 141.630.000 złotych (kwota sprzed denominacji złotego).
 2. Dochodami Fundacji są:
  • dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,
  • wpływy z działalności Fundacji,
  • darowizny, spadki i zapisy,
  • inne wpływy.
 3. Osobom fizycznym i prawnym, które wniosą do Fundacji wartości majątkowe, przysługuje prawo odnotowania tego faktu w wydawnictwach Fundacji oraz otrzymania listu dziękczynnego.
 4. Szczegółowe zasady działalności gospodarczej określa załącznik nr. 2 do Statutu.

Organy Fundacji

§ 10

Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji i Rada Fundatorów.

§ 11

 1. Całokształtem działalności statutowej i gospodarczej Fundacji kieruje Zarząd odpowiedzialny przed Radą Fundatorów.
 2. Zarząd jest właściwy we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla fundatorów i Rady Fundatorów.
 3. W szczególności Zarząd:
  • reprezentuje Fundację na zewnątrz,
  • podejmuje decyzje o przeznaczaniu środków na realizację celów Fundacji,
  • podejmuje decyzje w sprawach organizacji wewnętrznej Fundacji, tworzy i likwiduje wyodrębnione i niewyodrębnione jednostki organizacyjne (zakłady, biura, ośrodki, pracownie itp.), w tym zakłady gospodarcze, powołuje i odwołuje ich kierowników / dyrektorów oraz określa regulaminy organizacyjne oraz cele i zasady działalności tych jednostek.
  • nadzoruje i kieruje działalnością finansową i gospodarczą Fundacji i odpowiada za jej wyniki.
 4. Zarząd Fundacji składa się z 2-5 członków, spośród których wybiera się prezesa oraz wiceprezesa(ów), których liczba limitowana jest liczbą członków zarządu oraz wolą Rady Fundatorów.
 5. Zmiany i uzupełnienia w składzie Zarządu, w tym powoływanie i odwoływanie członków z jego składu oraz powoływanie i odwoływanie członków Zarządu na stanowisko prezesa i wiceprezesów należą do kompetencji Rady Fundatorów wolą 3/4 jej składu na wniosek Prezesa Zarządu, lub pełniącego jego obowiązki członka Zarządu, lub na wniosek Prezydium Rady Fundatorów.
 6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu upoważnieni są: prezes zarządu samodzielnie lub dwóch wiceprezesów, względnie jeden wiceprezes z członkiem zarządu wspólnie.
 7. Zarząd ma prawo ustanawiać pełnomocników uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Fundacji, w tym jednostek gospodarczych NFOŚ, określając każdorazowo szczegółowy zakres tych pełnomocnictw w drodze uchwały Zarządu.
 8. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Fundatorów.

§ 12

 1. Rada Fundatorów składa się z 5 do 15 członków. Zmiany i uzupełnienia składu Rady dokonywane są w trybie uchwały Rady podejmowanej bezwzględną większością głosów jej składu.
 2. Zmiany w składzie Rady Fundatorów dokonywane są w przypadku ustania członkostwa z powodu:
  1. śmierci członka Rady,
  2. złożenia przez członka Rady pisemnej rezygnacji z członkostwa.
  3. braku udziału członka Rady w jej pracach,
  4. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji członka Rady na skutek choroby,
  5. prawomocnego skazania członka Rady Fundatorów za przestępstwo umyślne.
 3. Rada jest reprezentacją Fundatorów, niemniej, dla zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego jej funkcjonowania, dopuszcza się możliwość uczestnictwa w składzie Rady wybitnych specjalistów spoza grona Fundatorów.
 4. Rada wybiera spośród siebie przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza, stanowiących Prezydium Rady.
 5. Do zakresu działania Rady Fundatorów należy w szczególności:
  • ocena i przyjmowanie wieloletnich programów i rocznych planów działania Fundacji,
  • analiza i przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności społeczno-gospodarczej i finansowej Fundacji,
  • uchwalenie Regulaminu Rady Fundatorów,
  • zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Fundacji,
  • ustalanie wysokości wynagrodzenia dla prezesa Zarządu Fundacji oraz, na wniosek prezesa, dla jego zastępców i członków Zarządu,
  • dokonywanie zmian i uzupełnieńw składzie Zarządu i Rady.
 6. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady, z wyjątkiem uchwał w sprawie zmian Statutu, w sprawie likwidacji Fundacji i zmian w składzie Zarządu, wymagających woli co najmniej 3/4 składu Rady oraz w sprawie uzupełnienia składu Rady wymagających bezwzględnej większości głosów jej składu.
 7. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 8. Czynności prawnych w imieniu Rady mogą dokonywać, z jej upoważnienia, przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady.
 9. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady określa jej Regulamin.

§ 13

 1. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Zarząd Fundacji w formie organizacyjnie niewyodrębnionej, w formie organizacyjnie wyodrębnionych jednostek oraz udziału w spółkach lub spółdzielniach.
 2. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji.
 3. Kierownika zakładu powołuje Zarząd Fundacji. Jest on kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.
 4. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków osób kierujących zakładem określa regulamin organizacyjny zakładu ustalony przez Zarząd Fundacji.

§ 14

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji w stopniu uniemożliwiającym realizację jej celów.
 2. Uchwałę o przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje, na wniosek Zarządu, Rada Fundatorów. Uchwała ta wymaga co najmniej 3/4 głosów składu Rady.
 3. O likwidacji Fundacji Rada zawiadamia nadzorującego ministra.
 4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji zasilają centralny fundusz ochrony środowiska.

§ 15

 1. Zmian niniejszego Statutu może dokonać Rada Fundatorów, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy. Uchwała w sprawie zmian statutu wymaga woli członków Rady stanowiących co najmniej 3/4 jej składu.
 2. Zmiany w Statucie, o których mowa w ust.1 nie mogą dotyczyć celów Fundacji określonych w § 6 Statutu.
 3. Tryb zatwierdzania zmian w Statucie regulują przepisy ustawy o fundacjach (Dz.U.nr.21/84)