Rozwój regionalny

Fundacja przywiązuje duże znaczenie do wspierania rozwoju regionalnego. Służy temu szeroka współpraca z samorządami, zarówno szczebla wojewódzkiego, powiatowego, jak i gminnego.

Na potrzeby jednostek samorządowych NFOŚ realizuje różnego rodzaju projekty i programy ukierunkowane głównie na wzmacnianie działań społeczności lokalnych w sferze ochrony środowiska, bądź też dotyczących praktycznego wdrażania w życie zasad gospodarowania opartych na idei zrównoważonego rozwoju. Prezentują one najczęściej nowatorskie, ale jednocześnie i pragmatyczne, podejście do przedstawianej problematyki, wzbudzając tym samym znaczące zainteresowanie władz samorządowych. Do tego rodzaju prac między innymi należą:

  • programy rozwoju zrównoważonego,
  • opracowania fizjograficzne,
  • inwentaryzacje przyrodnicze,
  • programy ochrony środowiska,
  • plany gospodarki odpadami,
  • programy gospodarki wodno-ściekowej,
  • programy zalesień,
  • studia uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego,
  • plany przestrzennego zagospodarowania,
  • dokumentacje obszarów i obiektów chronionych.

Ważną sferą działalności Fundacji jest również świadczenie na rzecz samorządów usług doradczych i eksperckich, tworzących podstawę merytoryczną efektywnego rozwiązywania zaistniałych problemów ekologicznych.