Przyroda województwa mazowieckiego i jej antropogeniczne przekształcenia

 A. Richling i E. Malinowska (red), wyd. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa 2017 (420 stron, liczne mapy i ilustracje)

Publikacja dotyczy zróżnicowania i dynamiki przemian środowiska przyrodniczego województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem przekształceń antropogenicznych. Jest dziełem 16 autorów, którzy reprezentują różne dziedziny i kierunki badawcze. Łączy ich znajomość terenu i prowadzone na Mazowszu badania.

W pracy wykorzystano najnowsze materiały i źródła, a środowisko przyrodnicze potraktowano jako system złożony z powiązanych i wzajemnie na siebie oddziaływujących elementów składowych.

Książkę rozpoczyna krótkie omówienie położenia województwa i rozdział dotyczący historii Mazowsza. Kolejne rozdziały poświęcone zostały poszczególnym elementom środowiska przyrodniczego. Rozpoczyna omówienie rzeźby powierzchni terenu, następnie przedstawiona została budowa geologiczna, klimat, pokrywa glebowa, stosunki wodne, szata roślinna i świat zwierzęcy. Podsumowanie opracowania stanowią cztery rozdziały. Pierwszy odnosi się do dawnych krajobrazów Mazowsza, drugi dotyczy współczesnego zróżnicowania krajobrazów i podziału terenu na regiony fizycznogeograficzne, trzeci poświęcony jest analizie antropogenicznego przekształcenia przyrody na terenie województwa i ostatni dotyczy wybranych zagadnień z dziedziny gospodarowania zasobami przyrodniczymi województwa.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków zajmujących się zagadnieniami ochrony i kształtowania środowiska, pracowników organów administracji, planistów przestrzennych oraz organizatorów turystyki. Może być również przydatna w procesie nauczania studentów wydziałów przyrodniczych różnych uczelni, a także powinna być interesująca dla wszystkich mieszkańców województwa lub osób odwiedzających ten piękny teren zróżnicowany pod względem przyrodniczym, historycznym, gospodarczym i społecznym.

 

Publikacja jest do nabycia m.in. u Wydawcy, czyli w Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, ul. Erazma Ciołka 13, 01-445 Warszawa, tel. 22 877 23 59, e-mail: zarzad@nfos.org.pl. Cena 80 zł/egz.

 

POBIERZ FORMULARZ ZAMÓWIENIA