Plan ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, działając na zlecenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego przystąpiła do opracowywania projektu planu  ochrony dla  Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą.

Obowiązek przygotowania Planu ochrony wynika z zapisów art. 18 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880), a jego zakres i sposób opracowania określają art. 20 ust. 4 Ustawy oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. 2005 Nr 94 poz. 794). Organem sporządzającym Plan ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą  jest Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, a wykonawcą jest Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Na ich przygotowanie przewidziano czas do października 2019 r. Zatwierdzenie Planu ochrony następuje w drodze uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego.

Zgodnie z zapisami art. 19 ust. 1a Ustawy o ochronie przyrody, sporządzający projekt planu ochrony, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym procesie, na zasadach i w trybie określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227). Wszystkie osoby oraz podmioty zainteresowane realizacją Planu ochrony będą mogły zapoznawać się z wynikami prac na niniejszej stronie internetowej, a także składać uwagi, wnioski oraz zapytania, które należy kierować za pośrednictwem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego ul. Ignacego Krasickiego 25, 42-500 Będzin, tel. 32 267 44 82, osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: e-mail: biurozpk@zpk.com.pl