Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska przystąpiła do opracowywania projektu Planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego.

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, działając na zlecenie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przystąpiła do opracowywania projektu planu  ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego.

Obowiązek przygotowania Planu ochrony wynika z zapisów art. 18 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880), a jego zakres i sposób opracowania określają art. 20 ust. 4 Ustawy oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. 2005 Nr 94 poz. 794). Organem sporządzającym Plan ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego  jest Dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, a wykonawcą jest Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Na ich przygotowanie przewidziano czas do lutego 2019 r. Zatwierdzenie Planu ochrony następuje w drodze uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Zgodnie z zapisami art. 19 ust. 1a Ustawy o ochronie przyrody, sporządzający projekt planu ochrony, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym procesie, na zasadach i w trybie określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227). Wszystkie osoby oraz podmioty zainteresowane realizacją Planu ochrony będą mogły zapoznawać się z wynikami prac na niniejszej stronie internetowej, a także składać uwagi, wnioski oraz zapytania, które należy kierować za pośrednictwem Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce, tel. (41)345-58-80, tel./fax (41) 345-51-91, osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: e-mail: sekretariat@pk.kielce.pl