Inwentaryzacje przyrodnicze i monitoring przyrodniczy

Od początku rozpoczęcia działalności Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w 1989 r. do wiodących jej kierunków należą inwentaryzacje przyrodnicze oraz monitoring przyrodniczy. Badania te są prowadzone w związku z przygotowywaniem planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, raportów oddziaływania na środowisko, a także w związku z wieloma innymi potrzebami.

W ostatnich latach, obok wymienionych w osobnych zakładkach badań na potrzeby planów ochrony i raportów OOŚ, do najważniejszych projektów należą:

 1. Inwentaryzacja fauny i szaty roślinnej na trasie planowanej przebudowy drogi krajowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – węzeł Wrocław (A1) (2009 r.).
 2. Inwentaryzacji fauny i szaty roślinnej Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Noteci” w granicach gminy Margonin (2009 r.).
 3. Uproszczona inwentaryzacja przyrodnicza na trasie nowoprojektowanej drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork-obwodnica Trójmiasta (2009 r.).
 4. Inwentaryzacja ornitologiczna projektowanego obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: Góry Izerskie i Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie (2009 r.).
 5. Uzupełnienie inwentaryzacji przyrodniczej terenów przyległych do wybranego wariantu („Podstawowy+Rakowiska+Południowy” z wariantem „Dworek” i „Ryki”) nowoprojektowanej drogi ekspresowej S7 odcinek Koszwały-Kazimierzowo (2010 r.).
 6. Wykonanie ekspertyzy w zakresie oddziaływania planowanej do budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Gorzów Wlkp. – Nowa Sól na gatunki nietoperzy stanowiące przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 PLH080003 Nietoperek, PLH080041 Skwierzyna, PLH080043 Sulechów (2010 r.).
 7. Przeprowadzenie monitoringu występowania i migracji płazów w ciągu autostrady A-4 na odcinku Zgorzelec (km 0+000,00) – Krzyżowa (km 51+400,00) (2010 r.).
 8. Wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej dla PLB320019 Ostoja Drawska (2010 r.).
 9. Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie lotniska Szczytno – Szymany (2010 r.).
 10. Inwentaryzacja przyrodnicza na fragmentach drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek (2010 r.).
 11. Inwentaryzacja przyrodnicza na odcinku projektowanej obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 od węzła Ostróda-Zachód do węzła Stare Jabłonki (2010 r.).
 12. Monitoring siedliska 3260 – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników w rzekach Czerna Wielka i Kwisa w ciągu autostrady A-4 Zgorzelec (km 0+000,00) – Krzyżowa (km 51+400,00) (2010 r.).
 13. Wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej dla 2 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: PLB080002 Dolina Dolnej Noteci i PLB080001 Puszcza Barlinecka (2011 r.).
 14. Wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej dla 2 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: PLB300006 Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem i PLB040004 Ostoja Nadgoplańska (2011 r.).
 15. Liczenie nietoperzy w rezerwacie przyrody „Nietoperek” oraz w obiektach wolnostojących na obszarze Natura 2000 PLH080003 „Nietoperek” w styczniu 2011 roku jak również przeprowadzenie monitoringu warunków mikroklimatycznych w rezerwacie przyrody „Nietoperek” obejmujący cały system podziemny Centralnego Odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego wraz z liczeniem nietoperzy w części podziemi wchodzących w skład całorocznych tras turystycznych w rezerwacie przyrody „Nietoperek” (2011 r.).
 16. Prowadzenie nadzoru herpetologicznego w ramach realizacji ogrodzenia dla płazów w ciągu autostrady A4 na odcinku w okolicach Stawów Łagowskich (od km 3+350 do km 5+960) (2011 r.).
 17. Inwentaryzacja przyrodnicza dla autostrady A1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice – Część III – odcinek projektowy nr 3 – węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła) (2011 r.).
 18. Inwentaryzacja ornitologiczna dla 2 obszarów OSO ptaków Natura 2000 Zalew Wiślany i Dolina Pasłęki (2012 r.).
 19. Inwentaryzacja ornitologiczna dla 2 obszarów OSO ptaków Natura 2000 Wielki Sandr Brdy i Dolina Dolnej Wisły (2012 r.).
 20. Inwentaryzacja przyrodnicza projektowanej drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. Woj. Mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Silejów (S12) – gr. Woj. Świętokrzyskiego (2012 r.).
 21. Inwentaryzacja bezkręgowców wzdłuż przebiegu analizowanych wariantów drogi S19 na odcinku od Kielanówki do Barwinka (warianty WB, WBalt, WA, WAalt i WBalt) (2013 r.).
 22. Ekspertyza przyrodnicza ptaków na potrzeby projektu PZO dla obszaru Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański PLB30004 (2013 r.).
 23. Inwentaryzacja ornitologiczna obszarów Natura 2000: Dolina Samicy, Łęgi Odrzańskie, Dolina Baryczy, Góry Stołowe (2014 r.).
 24. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby raportu OOŚ dla EJ (2015 r.).
 25. Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny dla inwestycji pod nazwą „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” (km 489+403 – 504+000) (2015 r.).
 26. Wykonanie monitoringu realizacji i efektywności działań kompensacyjnych w ramach inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin-Gorzów Wlkp.” – 2 zadania (2015 r.).
 27. Monitoring ornitologiczny złoża Koźmin (2016 r.).
 28. Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby raportu OOŚ do wniosku o wydanie DUŚ dla budowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S6 na obwodnicy Słupska (2016 r.).
 29. Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby raportu OOŚ do wniosku o wydanie DUŚ dla budowy obwodnicy Wodzisławia (2016 r.).
 30. Inwentaryzacja bezkręgowców, ryb oraz ssaków (z wyłączeniem nietoperzy) – Aktualizacja opracowań projektowych dla zadania pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek Przybędza – Milówka (Obejście Węgierskiej Górki) (2016 r.).
 31. Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby aktualizacji dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy Trasy „Krasińskiego” w Warszawie odc. Plac Wilsona do ul. Matki Teresy z Kalkuty wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym (2016 r.).
 32. Wykonanie charakterystyki środowiska biotycznego ulicy Nowej Politechnicznej w Gdańsku (2016 r.).
 33. Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń (2017 r.).
 34. Wykonanie ekspertyz przyrodniczych w obszarach Natura 2000 Ostoja Iławska (2018 r.).
 35. Wykonanie ekspertyz przyrodniczych w obszarach Natura 2000 Ostoja Napiwodzko-Ramucka (2018 r.).
 36. Uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu i przedmiotach ochrony traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego w obszarach Natura 2000:
  Jeziora Wdzydzkie, Przywidz, Waćmierz, Dolna Wisła (2018 r.).
 37. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza nad Gwdą – zimorodek (2019 r.).
 38. Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej dla terenu zakładu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku (2019 r.).
 39. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszarów Natura 2000: Warmińskie Buczyny – kumak nizinny, Mazurskie Bagna – lipiennik Loesela i haczykowiec błyszczący, Swajnie – sierpowiec błyszczący, kumak nizinny (2019 r.).
 40. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszarów Natura 2000: Ostoja Nadbużańska, Ostoja Nadliwiecka, Dolina Czarnej, Dolina Zwolenki (2020 r.).
 41. Ekspertyza teriologiczna w obszarze Natura 2000 Dolina Bystrzycy Łomnickiej i Wzgórza Strzelińskie (2020 r.).
 42. Ekspertyza chireptorologiczna w obszarach Natura 2000: Chłodnia w Cieszkowie, Kopalnie w Złotym Stoku, Las Pilczycki (2020 r.).
 43. Ekspertyzy: chiropetrologiczna w obszarach Natura 2000: Sztolnia w Młotach, Kiełczyn; teriologiczna: Źródła Pijawnika, Góry Złote; ornitologiczna: Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie (2020 r.).
 44. Ekspertyza teriologiczna w obszarze Natura 2000 Karszówek (2020 r.).
 45. Uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu i przedmiotach ochrony w obszarze Natura 2000: Pradoliny Bzury-Neru (2020 r.).
 46. Uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu i przedmiotach ochrony w obszarze Natura 2000: Dolina Środkowej Pilicy (2020 r.).
 47. Uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu i przedmiotach ochrony w obszarze Natura 2000: Dolina Rawki (2020 r.).
 48. Uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu i przedmiotach ochrony w obszarze Natura 2000: Ostoja Przedborska (2020 r.).
 49. Uzupełnienie stanu wiedzy o traszce grzebieniastej w obszarze Natura 2000 Dolina Łupawy (2020 r.).
 50. Ekspertyza na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o wybranych przedmiotach ochrony w obszarze Natura 2000 Puszcza Kozienicka – mięczaki, nietoperze (2020 r.).
 51. Ekspertyzy przyrodnicze dla obszaru Natura 2000 Ostoja Borecka: bóbr i wydra, siedliska przyrodnicze i gatunki roślin  (2020 r.).
 52. Ekspertyza przyrodnicza dla obszaru Natura 2000 Ostoja Wierzejska PLH260035 (2020 r.).
 53. Ekspertyza przyrodnicza dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Lasów Starachowickich PLH260038 (2020 r.).
 54. Ekspertyza na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o gatunkach płazów oraz uwarunkowaniach ich ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy (2020 r.).
 55. Ekspertyza na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o wybranych przedmiotach ochrony w obszarze Natura 2000 Wielki Sandr Brdy – brodziec piskliwy i kania ruda (2021 r.).
 56. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszaru Natura 2000: Dolina Noteci (2021 r.).
 57. Ekspertyza chireptorologiczna w obszarach Natura 2000: Kumaki Dobrej, Dolina Oleśnicy, Lasy Grądzińskie (2021 r.).
 58. Ekspertyza teriologiczna w obszarze Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej (2021 r.).