Inwentaryzacje przyrodnicze i monitoring przyrodniczy

Od początku rozpoczęcia działalności Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w 1989 r. do wiodących jej kierunków należą inwentaryzacje przyrodnicze oraz monitoring przyrodniczy. Badania te są prowadzone w związku z przygotowywaniem planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, raportów oddziaływania na środowisko a także w związku z wieloma innymi potrzebami.

W ostatnich latach, obok wymienionych w osobnych zakładkach badań na potrzeby planów ochrony i raportów OOŚ, do najważniejszych projektów należą:

 1. Inwentaryzacja fauny i szaty roślinnej na trasie planowanej przebudowy drogi krajowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – węzeł Wrocław (A1) (2009 r.).
 2. Inwentaryzacji fauny i szaty roślinnej Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Noteci” w granicach gminy Margonin (2009 r.).
 3. Uproszczona inwentaryzacja przyrodnicza na trasie nowoprojektowanej drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork-obwodnica Trójmiasta (2009 r.).
 4. Inwentaryzacja ornitologiczna projektowanego obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: Góry Izerskie i Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie (2009 r.).
 5. Uzupełnienie inwentaryzacji przyrodniczej terenów przyległych do wybranego wariantu („Podstawowy+Rakowiska+Południowy” z wariantem „Dworek” i „Ryki”) nowoprojektowanej drogi ekspresowej S7 odcinek Koszwały-Kazimierzowo (2010 r.).
 6. Wykonanie ekspertyzy w zakresie oddziaływania planowanej do budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Gorzów Wlkp. – Nowa Sól na gatunki nietoperzy stanowiące przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 PLH080003 Nietoperek, PLH080041 Skwierzyna, PLH080043 Sulechów (2010 r.).
 7. Przeprowadzenie monitoringu występowania i migracji płazów w ciągu autostrady A-4 na odcinku Zgorzelec (km 0+000,00) – Krzyżowa (km 51+400,00) (2010 r.).
 8. Wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej dla PLB320019 Ostoja Drawska (2010 r.).
 9. Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie lotniska Szczytno – Szymany (2010 r.).
 10. Inwentaryzacja przyrodnicza na fragmentach drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek (2010 r.).
 11. Inwentaryzacja przyrodnicza na odcinku projektowanej obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 od węzła Ostróda-Zachód do węzła Stare Jabłonki (2010 r.).
 12. Monitoring siedliska 3260 – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników w rzekach Czerna Wielka i Kwisa w ciągu autostrady A-4 Zgorzelec (km 0+000,00) – Krzyżowa (km 51+400,00) (2010 r.).
 13. Wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej dla 2 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: PLB080002 Dolina Dolnej Noteci i PLB080001 Puszcza Barlinecka (2011 r.).
 14. Wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej dla 2 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: PLB300006 Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem i PLB040004 Ostoja Nadgoplańska (2011 r.).
 15. Liczenie nietoperzy w rezerwacie przyrody „Nietoperek” oraz w obiektach wolnostojących na obszarze Natura 2000 PLH080003 „Nietoperek” w styczniu 2011 roku jak również przeprowadzenie monitoringu warunków mikroklimatycznych w rezerwacie przyrody „Nietoperek” obejmujący cały system podziemny Centralnego Odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego wraz z liczeniem nietoperzy w części podziemi wchodzących w skład całorocznych tras turystycznych w rezerwacie przyrody „Nietoperek” (2011 r.).
 16. Prowadzenie nadzoru herpetologicznego w ramach realizacji ogrodzenia dla płazów w ciągu autostrady A4 na odcinku w okolicach Stawów Łagowskich (od km 3+350 do km 5+960) (2011 r.).
 17. Inwentaryzacja przyrodnicza dla autostrady A1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice – Część III – odcinek projektowy nr 3 – węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła) (2011 r.).
 18. Inwentaryzacja ornitologiczna dla 2 obszarów OSO ptaków Natura 2000 Zalew Wiślany i Dolina Pasłęki (2012 r.).
 19. Inwentaryzacja ornitologiczna dla 2 obszarów OSO ptaków Natura 2000 Wielki Sandr Brdy i Dolina Dolnej Wisły (2012 r.).
 20. Inwentaryzacja przyrodnicza projektowanej drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. Woj. Mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Silejów (S12) – gr. Woj. Świętokrzyskiego (2012 r.).
 21. Inwentaryzacja bezkręgowców wzdłuż przebiegu analizowanych wariantów drogi S19 na odcinku od Kielanówki do Barwinka (warianty WB, WBalt, WA, WAalt i WBalt) (2013 r.).
 22. Ekspertyza przyrodnicza ptaków na potrzeby projektu PZO dla obszaru Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański PLB30004 (2013 r.).
 23. Inwentaryzacja ornitologiczna obszarów Natura 2000: Dolina Samicy, Łęgi Odrzańskie, Dolina Baryczy, Góry Stołowe (2014 r.).
 24. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby raportu OOŚ dla EJ (2015 r.).
 25. Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny dla inwestycji pod nazwą „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” (km 489+403 – 504+000) (2015 r.).
 26. Wykonanie monitoringu realizacji i efektywności działań kompensacyjnych w ramach inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin-Gorzów Wlkp.” – 2 zadania (2015 r.).
 27. Monitoring ornitologiczny złoża Koźmin (2016 r.).
 28. Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby raportu OOŚ do wniosku o wydanie DUŚ dla budowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S6 na obwodnicy Słupska (2016 r.).
 29. Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby raportu OOŚ do wniosku o wydanie DUŚ dla budowy obwodnicy Wodzisławia (2016 r.).