Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Nasza organizacja, realizując działania statutowe, pozyskuje i przetwarza dane osobowe, które są przechowywane w dedykowanej bazie danych.

W związku z powyższym, przedstawiamy Państwu niezbędne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych, które są gromadzone i przetwarzane przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska w ramach realizacji działań statutowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, z siedzibą w Warszawie, 01-445, ul. Erazma Ciołka 13. Z administratorem można kontaktować się za pomocą tradycyjnej poczty.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych działań związanych z realizacją projektów Administratora, jak również w ramach wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w ramach działań informacyjno-edukacyjnych związanych z działalnością statutową Administratora, dotyczących m.in. ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, e-mailingi z informacjami o projektach czy prośbę o włączenie się do projektu, do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,
  2. w przypadku świadczenia przez nas na rzecz Pani/Pana drogą elektroniczną usług, których dysponentem jest NFOŚ, do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie
  3. w ramach realizacji projektów, w których działamy w imieniu i na rzecz stron trzecich (np. organów administracji publicznej, zarządzających funduszami europejskimi i innych finansujących nasze działania statutowe w ramach dotacji itp.) na podstawie odrębnych oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych, wymaganych z tytułu realizacji tych projektów w zakresie obowiązków sprawozdawczości i raportowania i innych,
  4. obsługi zgłoszeń, które są kierowane do NFOŚ.
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  1. żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
  2. żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, o ile jest to zgodne z odrębnymi przepisami prawa,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych,
  5. żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
  6. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 5. Ponadto informujemy, że w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres zarzad@nfos.org.pl, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Będziemy przechowywać Państwa dane dla celów archiwizacyjnych oraz w celu zapewnienia tzw. rozliczalności, czyli wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane te będziemy przechowywać przez okres, w którym NFOŚ jest zobowiązana do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 7. Wszelkie informacje stanowiące dane osobowe są traktowane poufnie i są chronione przed nieuprawnionym ujawnieniem ich osobom trzecim. To znaczy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że wyrażono na to odrębną zgodę.