Ochrona środowiska

W sferze zagadnień technicznych ochrony środowiska Fundacja aktywnie angażuje się w działania dotyczące m.in. modernizacji gospodarki wodno ściekowej i gospodarki odpadami. Dysponując wieloletnim doświadczeniem i wyspecjalizowaną kadrą inżynierską, jest uznanym wykonawcą usług dla sektora komunalnego realizując między innymi następujące prace:

  • projekty techniczne komunalnych oczyszczalni ścieków,
  • projekty techniczne systemów kanalizacji,
  • projekty techniczne wysypisk odpadów komunalnych,
  • analizy ekonomiczne budowy oczyszczalni ścieków komunalnych i systemów kanalizacji,
  • studia wykonalności oczyszczalni ścieków komunalnych,
  • programy ochrony środowiska dla gmin,
  • operaty ochrony wód,
  • ekspertyzy stanu technicznego urządzeń ochrony wód,

Ponadto ważną sferą działalności jest prowadzenie nadzorów budowlanych nad realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących gospodarki wodno ściekowej i gospodarki odpadami.

Prace w powyższym zakresie prowadzone są przez specjalnie w tym celu utworzoną jednostkę Fundacji mającą siedzibą w Szczecinie i działającą pod nazwą Zakład Technicznych Usług Komunalnych NFOŚ.