Ochrona przyrody

Problematyka ochrony różnorodności biologicznej i jej zrównoważonego użytkowania jest od kilku lat wiodącą sferą działalności Fundacji. Dysponując w tym zakresie dużym dorobkiem merytorycznym, doświadczoną kadrą oraz współpracując z wysokiej klasy ekspertami, NFOŚ wyspecjalizowała się w realizacji różnorodnych opracowań przyrodniczych, zarówno o zasięgu ogólnokrajowym, jak i ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów lokalnych. Potencjał wykonawczy Fundacji umożliwia między innymi realizację następujących projektów i programów:

 • strategie ochrony różnorodności biologicznej i jej wybranych elementów,
 • plany ochrony obszarów chronionych,
 • waloryzacje obszarów przyrodniczo cennych,
 • inwentaryzacje różnorodności biologicznej,
 • programy ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem,
 • programy renaturyzacji zdegradowanych ekosystemów,
 • dokumentacje nowotworzonych obszarów chronionych,
 • programy zwiększania lesistości,
 • raporty nt. stanu i zagrożeń różnorodności biologicznej,
 • projekty poprawy bilansu wodnego na obszarach o dużych walorach przyrodniczych,
 • programy monitoringu wybranych elementów różnorodności biologicznej,
 • raporty z realizacji zobowiązań międzynarodowych Polski w zakresie ochrony przyrody,
 • projekty przepisów prawa ochrony przyrody,
 • projekty wzmacniania systemu zarządzania ochroną przyrody.

Niezależnie od podejmowania w/w działań Fundacja dużą wagę przywiązuje do popularyzowania w społeczeństwie problematyki przyrodniczej. Służą temu, zarówno rozwijana działalność wydawnicza, jak również podejmowane przez NFOŚ inicjatywy edukacyjne.