Biografie

Alicja Kiczyńska – biolog, związana z Fundacją od 1999 roku. Wieloletni Dyrektor Biura Ekspertyz i Studiów Przyrodniczych NFOŚ. Członek Zarządu Fundacji (od 2008 r.), Wiceprezes Zarządu (od 2021 r.). Organizator prac oraz współwykonawca kilkuset przedsięwzięć badawczych dotyczących w szczególności opracowywania stanu zachowania i ochrony różnorodności biologicznej, opracowywania planów ochrony parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody oraz planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000, przeprowadzania  inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych i gatunków, monitorowania stanu wybranych elementów środowiska przyrodniczego, opracowywania raportów oddziaływania na środowisko.

Prof. dr Andrzej Richling (1937 – ) – geograf fizyczny, nauczyciel akademicki. Autor i współautor licznych artykułów naukowych, monografii i podręczników z zakresu kompleksowej geografii fizycznej i ekologii krajobrazu. Wielokrotny dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Zakładu Geoekologii. Członek założyciel Międzynarodowej Asocjacji Ekologii Krajobrazu IALE). Członek Grupy Roboczej Międzynarodowej Unii Geograficznej „Syntezy krajobrazowe”. Działacz i przewodniczący Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu. Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN. Redaktor naczelny czasopisma „Problemy Ekologii Krajobrazu”. Współtwórca Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. Przewodniczący Rady Fundatorów od roku 2001 do chwili obecnej.

Andrzej Walewski (1945 – ) – mgr biologii, mgr inż. ochrony środowiska. Współorganizator Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. Wieloletni Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Współautor licznych opracowań koncepcyjnych, prac studialnych, projektów i programów z zakresu zarządzania środowiskiem. Pomysłodawca i propagator utworzenia Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska oraz główny wykonawca większości prac przygotowawczych poprzedzających jej utworzenie. Pierwszy Prezes Zarządu. Inicjator wielu przedsięwzięć ekologicznych realizowanych w Fundacji i ich aktywny uczestnik.

Andrzej Weigle (1965 – ) – biolog, związany z Fundacją od początku swojej kariery zawodowej. Inicjator i współtwórca Biura Studiów i Ekspertyz Przyrodniczych NFOŚ. Członek Zarządu Fundacji (od 1995 r.), Wiceprezes (od 2003 r.), Prezes Zarządu (od 2021 r.) Uznany ekspert z zakresu ochrony różnorodności biologicznej, specjalizujący się między innymi w sprawach dotyczących planowania strategicznego. Autor lub współautor kilkuset ekspertyz, opracowań studialnych, projektów i opinii z zakresu ochrony przyrody. 

Prof. dr Jerzy Kołodziejski (1933 – 2001) – architekt, urbanista, działacz ekologiczny, polityk. Autor koncepcji osłony ekologicznej polskiego wybrzeża i współtwórca systemu planowania makroregionalnego w Polsce. Główny autor Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. Wojewoda Gdański. Sygnatariusz Porozumień Sierpniowych. Uczestnik rozmów Okrągłego Stołu – współprzewodniczący Zespołu ds. Ekologii. Sekretarz stanu w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Współtwórca Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. Przewodniczący Rady Fundatorów NFOŚ w latach 1989 – 2001. Inicjator wielu programów i projektów ekologicznych realizowanych w Fundacji i ich aktywny uczestnik.

Maria Andrzejewska (1963 – ) – geograf/kartograf, związana z Fundacją od 1992 roku działając nieprzerwanie w Centrum UNEP/GRID-Warszawa jako Wicedyrektor, a następnie Dyrektor jednostki (od 2008 r.) Członek Zarządu Fundacji (od 2018 r.), Wiceprezes Zarządu (od 2021 r.). Inicjator oraz współwykonawca wielu przedsięwzięć badawczych i popularyzatorskich dotyczących badania środowiska przy zastosowaniu technologii geoinformacyjnych, wizualizacji danych przestrzennych, wdrażania technologii ICT w edukacji ekologicznej, tworzenia warunków na rzecz partycypacji społecznej w zarządzaniu środowiskiem. Trzykrotnie wyróżniona, wraz z zespołem Centrum UNEP/GRID-Warszawa, nagrodą Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska i jego zasobów.

Prof. dr Roman Andrzejewski (1930 – 2015) – ekolog, zoolog, nauczyciel akademicki, polityk. Autor licznych prac naukowych z zakresu ekologii drobnych gryzoni, zajęcy i dzików oraz planowania przestrzennego w aspekcie zagadnień ekologicznych. Przewodniczący Komitetu Ekologii PAN. Kierownik Katedry Leśnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Kierownik Katedry Zoologii i Ekologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wiceminister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Główny Konserwator Przyrody w rządzie premiera Tadeusza Mazowieckiego. Członek Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP w okresie prezydentury Lecha Wałęsy. Współtwórca Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. Wiceprzewodniczący Rady Fundatorów w latach 1989 – 2015.

Prof. dr Stefan Kozłowski (1928 – 2007) – geolog, ekolog, nauczyciel akademicki, polityk. Autor licznych publikacji z zakresu geologii, ochrony środowiska i krajobrazu, planowania przestrzennego i ekorozwoju. Przewodniczący Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. Przewodniczący Komitetu „Człowiek i Środowisko” PAN. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Przewodniczący ze strony solidarnościowej Zespołu ds. Ekologii w ramach obrad „Okrągłego Stołu”. Poseł na Sejm X kadencji. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w rządzie Jana Olszewskiego. Współtwórca Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. Wiceprzewodniczący Rady Fundatorów w latach 1989 – 2007

Dr Wojciech Nowicki (1952 –  ) – geograf fizyczny, specjalista ochrony środowiska, nauczyciel akademicki. Członek Rady  Ekologicznej przy Prezydencie RP w okresie prezydentury Lecha Wałęsy. Autor licznych prac badawczych, ekspertyz, prac studialnych, raportów, strategii i programów  z zakresu problematyki ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej. Współtwórca i współorganizator Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. Wieloletni Wiceprezes (od 1988 r.), a następnie Prezes Zarządu (od 2006 r. do 2021 r.). Inicjator wielu programów i projektów ekologicznych realizowanych w Fundacji i ich aktywny uczestnik.