O Fundacji

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska została utworzona w grudniu 1988 roku. Wśród założycieli znaleźli się działacze ekologiczni, dziennikarze i menadżerowie przejęci wspólną troską o stan środowiska przyrodniczego w naszym kraju. W gronie inicjatorów znalazły się również proekologiczne organizacje społeczne i jednostki gospodarcze.

NFOŚ jest niezależną organizacją pozarządową powołaną do życia zgodnie z ustawą
o fundacjach i posiada osobowość prawną na podstawie rejestracji sądowej z dnia
9 marca 1989 roku.

Formalnym dokumentem regulującym zasady i zakres działań Fundacji jest jej statut.

Organami władzy w Fundacji są Rada Fundatorów i Zarząd Fundacji.

Aktualnie, w strukturze Fundacji funkcjonują następujące jednostki działające
w ramach biur Zarządu NFOŚ:

oraz działające jako wyodrębnione jednostki samobilansujące się:

W myśl zapisów statutu działalność Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska koncentruje się na następujących sferach:

 • udzielanie porad i konsultacji związanych z ochroną środowiska,
 • rozwijanie współpracy z samorządami terytorialnymi i wspieraniu ich działań na rzecz praktycznej realizacji zaleceń i wymogów Agendy 21, w skali lokalnej i regionalnej,
 • rozwijanie współpracy ze służbami ochrony przyrody,
 • propagowanie i wdrażanie nowoczesnych zasad ochrony różnorodności biologicznej,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej,
 • prowadzenie w ramach wszechnicy ekologicznej agencji informacyjnej gromadzącej, przetwarzającej i udostępniającej informacje z zakresu ochrony środowiska zainteresowanym instytucjom, organizacjom i osobom,
 • kontynuowanie współpracy międzynarodowej, w zakresie:
  • poszukiwania wsparcia dla krajowych inicjatyw proekologicznych,
  • przenoszenia do Polski ciekawych rozwiązań organizacyjnych, instytucjonalnych i technicznych,
 • propagowanie i wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania ochroną przyrody,
 • rozwijanie w ramach działalności gospodarczej i własnej działalności statutowej prac o charakterze badawczo – rozwojowym w sferach szeroko rozumianej problematyki ochrony środowiska i ochrony przyrody.

 

Kierunki współpracy Fundacji:

rys-3

Inne informacje:

NIP: 522-000-18-89; REGON: 001361852
Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Numer KRS 0000057779