Statut

Statut Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska

 

 

Stan środowiska przyrodniczego w Polsce i jego podstawowe znaczenie dla najbardziej żywotnych interesów naszego kraju wymagają zwiększenia aktywności społecznej na rzecz ochrony środowiska, a także nowych, skutecznych form działania w tym zakresie.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska powstaje z inicjatywy ekologicznych ruchów społecznych, jako praktyczny wyraz tej idei.

 

§ 1

Narodowa Fundacja Ochrony środowiska, zwana dalej Fundacją, zostaje ustanowiona przez osoby prawne i fizyczne, zwane dalej „fundatorami” i wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego Statutu, aktem notarialnym z dnia 20 grudnia 1988 r. sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie.

§ 2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. oraz niniejszego Statutu.

§ 3

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Dla właściwego zrealizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W Fundacji mogą być tworzone oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa, a także Fundacja może wchodzić w skład innych fundacji, spółek lub innych zrzeszeń.

§ 4

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 5

 1. O zgodności działania Fundacji z przepisami prawa, statutem oraz celem, w jakim została ustanowiona, orzeka sąd.
 2. Ministrem właściwym ze względu na zakres działania i cel Fundacji, w rozumieniu ustawy o fundacjach, jest Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Cele Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. Gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych z przeznaczeniem na organizowanie, finansowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska w Polsce.
 2. Tworzenie podstaw materialnych dla działalności Ekologicznego Ruchu Społecznego i praktycznej realizacji jego celów.
 3. Stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększania ich skuteczności.
 4. Tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska.
 5. Rozwój form swobodnego przepływu, między Polską i innymi krajami, idei, myśli naukowo-technicznej i innych wartości związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska.
 6. Propagowanie idei ochrony środowiska i uwzględniania praw ekologii w rozwoju kraju.
 7. Organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Wspomaganie finansowe działalności społecznej na rzecz ochrony środowiska i proekologicznych działań gospodarczych.
 3. Organizowanie i prowadzenie międzynarodowej wymiany doświadczeń i myśli naukowo-technicznej w dziedzinie ochrony środowiska, w tym wymiany stypendialnej.
 4. Promocję w kraju i poza jego granicami, polskiej myśli ekologicznej, wyników prac badawczych i rozwiązań technicznych w tej dziedzinie.
 5. Współpracę z instytucjami państwowymi i społecznymi oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą, działającymi na rzecz i w zakresie ochrony środowiska.
 6. Wykorzystywanie dla propagowania ochrony środowiska i ekorozwoju kraju środków masowego przekazu, organizacja nowych form popularyzacji tych idei (m.in. własna oficyna wydawnicza oraz Wszechnica Ekologiczna), a także ich rozwijanie w sztukach pięknych, literaturze i filmie.
 7. Pozyskiwanie dla idei ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska przyrodniczego środowisk zawodowych oraz młodzieży.
 8. Aktywizacja środowisk polonijnych w dziedzinie ochrony środowiska.

§ 8

Fundacja może ustanawiać fundusze nagród i stypendia.

Majątek Fundacji

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowią wkłady Fundatorów w wysokości 141.630.000 złotych (kwota sprzed denominacji złotego).
 2. Dochodami Fundacji są:
  • dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,
  • wpływy z działalności Fundacji,
  • darowizny, spadki i zapisy,
  • inne wpływy.
 3. Osobom fizycznym i prawnym, które wniosą do Fundacji wartości majątkowe, przysługuje prawo odnotowania tego faktu w wydawnictwach Fundacji oraz otrzymania listu dziękczynnego.
 4. Szczegółowe zasady działalności gospodarczej określa załącznik nr. 2 do Statutu.

Organy Fundacji

§ 10

Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji i Rada Fundatorów.

§ 11

 1. Całokształtem działalności statutowej i gospodarczej Fundacji kieruje Zarząd odpowiedzialny przed Radą Fundatorów.
 2. Zarząd jest właściwy we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla fundatorów i Rady Fundatorów.
 3. W szczególności Zarząd:
  • reprezentuje Fundację na zewnątrz,
  • podejmuje decyzje o przeznaczaniu środków na realizację celów Fundacji,
  • podejmuje decyzje w sprawach organizacji wewnętrznej Fundacji, tworzy i likwiduje wyodrębnione i niewyodrębnione jednostki organizacyjne (zakłady, biura, ośrodki, pracownie itp.), w tym zakłady gospodarcze, powołuje i odwołuje ich kierowników / dyrektorów oraz określa regulaminy organizacyjne oraz cele i zasady działalności tych jednostek.
  • nadzoruje i kieruje działalnością finansową i gospodarczą Fundacji i odpowiada za jej wyniki.
 4. Zarząd Fundacji składa się z 2-5 członków, spośród których wybiera się prezesa oraz wiceprezesa(ów), których liczba limitowana jest liczbą członków zarządu oraz wolą Rady Fundatorów.
 5. Zmiany i uzupełnienia w składzie Zarządu, w tym powoływanie i odwoływanie członków z jego składu oraz powoływanie i odwoływanie członków Zarządu na stanowisko prezesa i wiceprezesów należą do kompetencji Rady Fundatorów wolą 3/4 jej składu na wniosek Prezesa Zarządu, lub pełniącego jego obowiązki członka Zarządu, lub na wniosek Prezydium Rady Fundatorów.
 6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu upoważnieni są: prezes zarządu samodzielnie lub dwóch wiceprezesów, względnie jeden wiceprezes z członkiem zarządu wspólnie.
 7. Zarząd ma prawo ustanawiać pełnomocników uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Fundacji, w tym jednostek gospodarczych NFOŚ, określając każdorazowo szczegółowy zakres tych pełnomocnictw w drodze uchwały Zarządu.
 8. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Fundatorów.

§ 12

 1. Rada Fundatorów składa się z 8 do 18 członków.  Zmiany i uzupełnienia składu Rady dokonywane są w trybie uchwały Rady podejmowanej bezwzględną większością głosów jej składu.
 2. Zmiany w składzie Rady Fundatorów dokonywane są w przypadku ustania członkostwa z powodu:
  • śmierci członka Rady,
  • złożenia przez członka Rady pisemnej rezygnacji z członkostwa.
 3. Rada jest reprezentacją Fundatorów, niemniej, dla zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego jej funkcjonowania, dopuszcza się możliwość uczestnictwa w składzie Rady wybitnych specjalistów spoza grona Fundatorów.
 4. Rada wybiera spośród siebie przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza, stanowiących Prezydium Rady.
 5. Do zakresu działania Rady Fundatorów należy w szczególności:
  • ocena i przyjmowanie wieloletnich programów i rocznych planów działania Fundacji,
  • analiza i przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności społeczno-gospodarczej i finansowej Fundacji,
  • uchwalenie Regulaminu Rady Fundatorów,
  • zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Fundacji,
  • ustalanie wysokości wynagrodzenia dla prezesa Zarządu Fundacji oraz, na wniosek prezesa, dla jego zastępców i członków Zarządu,
  • dokonywanie zmian i uzupełnieńw składzie Zarządu i Rady.
 6. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady, z wyjątkiem uchwał w sprawie zmian Statutu, w sprawie likwidacji Fundacji i zmian w składzie Zarządu, wymagających woli co najmniej 3/4 składu Rady oraz w sprawie uzupełnienia składu Rady wymagających bezwzględnej większości głosów jej składu.
 7. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 8. Czynności prawnych w imieniu Rady mogą dokonywać, z jej upoważnienia, przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady.
 9. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady określa jej Regulamin.

§ 13

 1. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Zarząd Fundacji w formie organizacyjnie niewyodrębnionej, w formie organizacyjnie wyodrębnionych jednostek oraz udziału w spółkach lub spółdzielniach.
 2. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji.
 3. Kierownika zakładu powołuje Zarząd Fundacji. Jest on kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.
 4. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków osób kierujących zakładem określa regulamin organizacyjny zakładu ustalony przez Zarząd Fundacji.

§ 14

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji w stopniu uniemożliwiającym realizację jej celów.
 2. Uchwałę o przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje, na wniosek Zarządu, Rada Fundatorów. Uchwała ta wymaga co najmniej 3/4 głosów składu Rady.
 3. O likwidacji Fundacji Rada zawiadamia nadzorującego ministra.
 4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji zasilają centralny fundusz ochrony środowiska.

§ 15

 1. Zmian niniejszego Statutu może dokonać Rada Fundatorów, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy. Uchwała w sprawie zmian statutu wymaga woli członków Rady stanowiących co najmniej 3/4 jej składu.
 2. Zmiany w Statucie, o których mowa w ust.1 nie mogą dotyczyć celów Fundacji określonych w § 6 Statutu.
 3. Tryb zatwierdzania zmian w Statucie regulują przepisy ustawy o fundacjach (Dz.U.nr.21/84)